Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Częstochowie


Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 4 w Częstochowie.

Dane kontaktowe administratora danych

 

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

·    adres do korespondencji: 42-209 Częstochowa, ul. Połaniecka 50,

·    numer telefonu 343627874,

·    adres e-mail: zsp4@edukacja.czestochowa.pl,

·    Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/zsp4czestochowa

 

Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Częstochowie można skontaktować się
z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Moniką Sławutą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Edytą Bajor poprzez adres e-mail:
iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W naszym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

1.   przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

2.   umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3.   realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

4.   prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5.   ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 są:

a.   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Gmina Miasto Częstochowa, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej, pracodawca, u którego odbywają się zajęcia praktyczne.

b.   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o., Vulcan oraz Kylos Sp. zo.o.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych,  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Prawa osób, których dane dotyczą

a.   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b.   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c.   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d.   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e.   prawo do przenoszenia danych;

f.    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g.   prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

h.   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Infolinia Urzędu 606-950-000,https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa
do usunięcia danych.

Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa
ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

ŚciągnijNaruszenie ochrony danych osobowych