Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Historia szkoły

Z kart kroniki szkolnej

 

Z początkami szkoły w Rząsawach -jak donosi kronikarz szkoły- było tak:

„Mieszkańcy wsi Rząsawy, odczuwając i oceniając należycie potrzebę oświaty, czynili ustawiczne starania, by w Rząsawach powstała szkoła. Upłynęło jednak wiele czasu, zanim ich życzenia zostały spełnione. Toteż niektórzy z gospodarzy, pragnąc uchronić swe dzieci od ciemnoty, posyłali je do szkół znajdujących się w sąsiednich wioskach, a inni utrzymywali u siebie ludzi umiejących trochę czytać, pisać i rachować – i ci przygodni nauczyciele choć w części rozpraszali ciemności. Wreszcie miejscowy dziedzic p. Rogowski Stanisław, chcąc ludziom pomóc w tej sprawie, ofiarował jedną morgę ziemi pod szkołę. Mieszkańcy Rząsaw zachęceni tem zaczęli coraz natarczywiej domagać się budowy szkoły. Wreszcie na zebraniu gminnem w Rędzinach w roku 1923 została przeprowadzona uchwała o budowie szkoły powszechnej w Rząsawach na koszt gminy”.

Jak ważna była ta decyzja, niech świadczy fakt, iż już wiosną 1924 roku powstały pierwsze fundamenty. Wiele prac przy budowie szkoły wykonywali sami mieszkańcy i dzięki temu już w 1925 roku mogła rozpocząć się nauka w szkole. Od tego właśnie momentu datuje się więc historia naszej szkoły.

 

HISTORIA SZKOŁY

( Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły)


1923 - w czasie zebrania gminnego przegłosowano uchwałę o budowie na koszt gminy szkoły powszechnej; powołano komitet budowlany w składzie: J. Gołda, Sz. Nabiałczyk, J. Nocoń oraz wójt p. Twardowski.

1924 - położono kamień węgielny i zalano pierwsze fundamenty pod jednoklasową szkołę powszechną (projekt zakładał 4 klasy, lecz z powodu braku funduszy budowę ograniczono do 1 klasy - z możliwością rozbudowy w późniejszym czasie).

1925 - w czerwcu ukończono budowę szkoły; dokonano zakupu książek do biblioteki; naukę rozpoczęto w październiku, kiedy to mianowano p. Władysława Piechowicza pierwszym nauczycielem szkoły; zapisano do szkoły 72 dzieci, które uczyły się początkowo w dwóch oddziałach, a następnie w trzech; założono sklepik uczniowski.

Budynek szkoły

1926 - 1 IX połączono szkoły w Rząsawie i Mariance Rędzińskiej, tworząc dwuklasową placówkę oświatową.

1927 - 1 IX funkcję dyrektora szkoły obejmuje p. Piotr Koch; przy szkole utworzony został plac do zabaw i gier; zostaje zorganizowana też drużyna harcerska.

1928 - rozszerzono istniejącą przy szkole szkółkę drzew owocowych i krzewów w celu rozbudzenia zamiłowania przyrody i poszanowania cudzej własności; uczczono 10 rocznicę odzyskania niepodległości zasadzeniem kolejnych drzewek; poświęcony został z tej okazji pamiątkowy dąb, pod którym zakopano butelkę z okolicznościowym napisem Jeszcze Polska nie zginęła; zorganizowano przedstawienie jasełek, z którego dochód przeznaczono na zakup sztandaru.

1929 - 10 XI podczas uroczystej niedzielnej mszy świętej poświęcono w obecności społeczności Rząsaw i okolic sztandar szkoły (z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i orłem w koronie) oraz wbito pamiątkowe gwoździe, upamiętniające tak ważną uroczystość.

1930 - utworzono Szkolną Kasę Oszczędności; uroczyście obchodzono 5-lecie istnienia szkoły.

1931 - w IV miała miejsce pierwsza wizytacja szkoły (od czasu jej powstania) dokonana przez księdza biskupa Teodora Kubinę- wypadła bardzo dobrze; biskup odwiedził całą parafię rędzińską; w XI urządzono przy szkole ośrodek kulturalno-oświatowy mający na celu propagowanie wiedzy o Polsce współczesnej- pogadanki prowadzą nauczyciele oraz przedstawiciele sejmiku częstochowskiego; 31 V urządzono po raz pierwszy w Rząsawie i szkole Dzień Dziecka.

ks. bp Teodor Kubina

1932 - w XI powstaje świetlica dla dzieci i dorosłych; zaczyna działać LOPP, w ramach którego wygłaszane są pogadanki o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej.

LOPP

1934 - 10 XI zorganizowano Dzień Pracy Dla Państwa (dla uczczenia 16-lecia odzyskania niepodległości), pracowano przy budowie drogi, zasadzono wiele drzew.

Sadzenie pierwszego drzewa

1937 - zelektryfikowanie szkoły ( cała wieś była zelektryfikowana już wcześniej, bo w 1935 roku).

1939 - 1 IX w związku z wybuchem II wojny światowej, klucze do szkoły przekazano p. Józefowi Nowakowi; 4 IX szkoła została zajęta przez Niemców, zdemolowana, dokonano kradzieży sprzętu, który był na wyposażeniu szkoły; nowy rok szkolny rozpoczęto 6 X, wprowadzono do nauki język niemiecki- 6 godzin tygodniowo, usunięto historię, zabroniono używania polskich podręczników.

1940/1941 - na przełomie roku skonfiskowano w szkole portrety, przyrządy fizyczne oraz podręczniki do nauki języka polskiego i zastąpiono je czasopismem „Ster”, zakazano współpracy szkoły z PCK; 1941 – przeznaczono szkołę na przytułek dla mieszkańców wysiedlonego Płocka oraz żołnierzy niemieckich udających się na wojnę z Rosją; 18 VIII wywieszono na budynku szkolnym tablicę z niemieckim napisem Schule, wydano polecenie usunięcia wszystkich starych polskich napisów- nie zostało to jednak wykonane, o czym zadecydował kierownik szkoły; w X zgodnie z ówczesnym zarządzeniem dokonano konfiskaty okrągłych pieczęci szkoły, wszystkich map i atlasów, nakazano też dzieciom wykonywanie różnych prac polowych ( co nie było zbyt mocno respektowane przez p. L. Rogowskiego –administratora, który nie zmuszał do tych prac ani dzieci, ani nauczycieli).

1942 - sale szkolne przeznaczono na składnice zboża.

1943 - skonfiskowano w szkole wszystkie akcesoria i kostiumy narodowe.

1944 - 10 I rozpoczęto we wsi tajne nauczanie ( trwało do 15 I 1945), zajęcia były prowadzone przez p. S. Tyma w jego mieszkaniu- codziennie po 3 godziny (tygodniowo 18 godzin), uczęszczało 22 uczniów; w II aresztowano właściciela majątku- p. Rogowskiego oraz nauczycieli: p. Kocha i p. Hermana, a następnie wywieziono ich do obozu koncentracyjnego; w IV wydano okólnik, zgodnie z którym w szkole należy kłaść głównie nacisk na naukę przyrody i zajęcia praktyczne, gdyż placówka ma wychowywać wyłącznie przyszłych rolników (szkoła nie zastosowała się do tego); w VIII szkoła została zajęta przez wojska niemieckie, co uniemożliwiło rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego, nauczycieli i uczniów zmuszono do kopania okopów oraz prac przy budowie lotniska.

1945 - 16 I szkoła została zajęta przez żołnierzy Armii Czerwonej (po wcześniejszym opuszczeniu Rząsaw przez wojska niemieckie); 2 II Rosjanie przenieśli się do dworu, co umożliwiło przygotowanie szkoły do rozpoczęcia nauki i doprowadzenie sali szkolnej do jako takiego porządku; 7 III rozpoczęła się nauka w szkole ( 70 uczniów); zorganizowano też kurs dokształcający dla byłych uczniów; zajęcia są prowadzone z języka polskiego, arytmetyki, historii i geografii- brakuje podręczników oraz papieru; 14 VII- zakończenie roku szkolnego – z tej okazji odbyło się nabożeństwo; 8 X - początek nowego roku szkolnego; nauka trwa 36 godzin w tygodniu ( z religią ); 31 X złożono na grobach pomordowanych przez hitlerowców kwiaty.

1946 - 21 I zorganizowano pierwszy egzamin dla uczniów uczęszczających na kursy dokształcające ( zdała cała 12 ).

1948 - raz w miesiącu w szkole odbywają się seanse filmowe, które cieszą się dużym zainteresowanie wśród młodzieży.

1949 - 15 I uruchomiono w Rząsawach bibliotekę; 7 IV zradiofonizowano szkołę;15 V zaczęła funkcjonować świetlica w dawnym budynku dworskim.

1951 - zostało utworzone Szkolne Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, do którego należą wszystkie dzieci; od 1 XI dzieci uczą się już w dwóch salach lekcyjnych.

1958 - w XII powołano komitet budowy szkoły, na czele którego stanął p. S. Tym.

1959 - w maju ukończono dokumentację dotyczącą założeń projektowych budowy czteroklasowej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną; szkoła posiada telewizor ( pierwszy we wsi), projektor filmowy oraz inny sprzęt techniczny.

1960 - 21 III na plac budowy przyszłej szkoły przywieziono narzędzia do kopania studni( powstały 2); samą zaś budowę odroczono do 1963 roku; od 1 X działa w szkole kółko muzyczne.

1962 - 17 I odbyło się spotkanie mieszkańców Rząsaw z inspektorem szkolnym w sprawie budowy szkoły; mieszkańcy zadeklarowali pomoc w pracy oraz materiale budowlanym; 18 X należy uznać za dzień rozpoczęcia budowy szkoły ( założenie ław fundamentowych z betonu); 25 X p. S. Tym kładzie pierwsze cegły pod fundamenty nowego budynku.

1963 - 25 IV nowy budynek szkolny jest już w stanie surowym i posiada parter; trwają zakupy sprzętu i pomocy naukowych do nowej szkoły ( wszystko to jest przechowywane w specjalnie do tego wynajętym pomieszczeniu).

Budynek szkoły w czasie budowy

1964 - kolejny rok szkolny rozpoczął się w nowym budynku wyposażonym w sprzęt i pomoce naukowe; 13 IX- miała miejsce uroczystość oddania do użytku Szkoły Podstawowej im. M. Curie- Skłodowskiej; szkoła ma 6 sal lekcyjnych oraz salę gimnastyczną; w tym dniu swój jubileusz 50-lecia pracy pedagogicznej obchodził też kierownik szkoły p. S. Tym; uroczystość zakończyła się loterią fantową oraz zabawą dla rodziców, którzy również wnieśli duży wkład w budowę szkoły, a także prace przy porządkowaniu terenu przyszkolnego.

Otwarcie nowego budynku

1965 - 2 VII umiera p. S. Tym ( przepracował w szkole 28 lat ); w tym roku rodzice i młodzież zajmują się dalszym porządkowaniem terenu przyszkolnego (m.in. zaczęto kłaść chodnik wokół szkoły); z nowym rokiem szkolnym funkcję kierownika obejmuje p. Konstanty Lupinowicz, a po nim p. Maria Sekret; zorganizowano dla młodzieży świetlicę; po raz pierwszy w szkole obchodzono Dzień Nauczyciela; prowadzone jest Koło Esperanckie, które uczciło obchody 106 rocznicy urodzin twórcy esperanto L. Zamenhofa występami w Domu Kultury Stradom, uczniowie korespondują z rówieśnikami z innych krajów.

1966 - w wyniku reformy oświaty szkoła podstawowa liczy teraz 8 klas; wokół budynku są sadzone drzewa oraz kwiaty – 1000 na 1000-lecie państwa polskiego, grodzony jest plac szkolny.

1968 - prężnie rozwija się Szkolne Koło Sportowe; 1 VI po raz pierwszy obchodzono w szkole Dzień Sportu.

1969 - 30 I w wyniku chwilowej odwilży zalany został teren szkoły, woda znalazła się w piwnicach i …rurach kanalizacyjnych, które były wadliwie założone; walka z żywiołem trwała przez wiele dni, pomagali strażacy.

1971 - trwają prace przy grodzeniu starego budynku szkoły; do Rząsaw została uruchomiona nowa linia autobusowa MPK nr 61- jest wreszcie bezpośrednie połączenie z miastem.

1973 - każde poniedziałkowe zajęcia rozpoczynają się apelem – zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty i Wychowania.

1975 - funkcję dyrektora szkoły objęła p. Anna Bielas ( pełniła ją do 1991 roku).

1975-1992 - kronika szkoły nie była prowadzona

1992 - nowym dyrektorem szkoły został p. Andrzej Rydz, w szkole pracuje 13 nauczycieli; rozpoczęło się gruntowne remontowanie szkoły: uzupełnianie szyb, obudowa grzejników w sali gimnastycznej, malowanie, itp.; działa czytelnia.

Andrzej Rydz

1994 - szkoła zakupiła 2 komputery i kserokopiarkę; zaczyna działać kółko komputerowe.

Akcja "Zima '95"

1995 - 17 X w ramach uroczystości obchodów 70-lecia szkoły zostaje zakupiony nowy sztandar; część artystyczną uświetnił znany aktor pochodzący z Rudnik- Artur Barciś.

Poświęcenie sztandaru

1999 - po kolejnej reformie oświaty 8-letnia szkoła podstawowa zostaje zamieniona na 6-letnią; nowym dyrektorem szkoły zostaje p. Gabriela Zielińska (pełni tę funkcję do 2002 roku); do użytku została oddana nowa, ekologiczna kotłownia olejowa.

Rozpoczęcie roku szkolnego - 1999/2000

2001 - 2 X uczniowie piszą pierwszy próbny sprawdzian po szkole podstawowej; gościem honorowym podczas ślubowania pierwszaków 14 X był biskup Stanisław Nowak.

ks. abp Stanisław Nowak

2002 - nowym dyrektorem szkoły zostaje p. Grażyna Jędrzejczyk; trwa modernizacja placówki: wymiana okien, odnowienie sali komputerowej; zaczyna działać Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne.

Nowy dyrektor szkoły - 2002/03

2003 - zostaje utworzony w szkole Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka; 25 IV rozpoczyna działalność Klub Europejski Euro-szkoła.

Uroczyste przecięcie wstęgi

2005 - szkoła obchodzi 80-lecie swego istnienia.

Część artystyczna

2006 - 9 V szkoła otrzymała wyróżnienie w kategorii gazety informacyjno-publicystycznej; 9 VI szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła Promująca Przedsiębiorczość"; nowym dyrektorem szkoły zostaje p. Tadeusz Staniec.

Nowy Dyrektor Szkoły

2007 - wyremontowano nowe pomieszczenia dla uczniów klasy 0.

2008 - 8 V redakcja gazetki szkolnej "Pod Lupą" otrzymała wyróżnienie w "X Częstochowskim Przeglądzie Gazet Szkolnych".

Dyplom

 

 

 Więcej informacji z życia szkoły znajdziecie w "Aktualnościach"

 

 1 września 2012 roku nastąpiło połączenie

Szkoły Podstawowej nr 51 i Miejskiego Przedszkola nr 39

w Zespół Szkolno - Przedszkolny  nr 4  w Częstochowie