Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Napisano dnia: 3. wrzesień 2020

Prosimy o zapoznanie się z "Zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły i zasadami zachowania dystansu społecznego" obowiązującymi w naszej placówce:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. w drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tylko rodzice/opiekunowie prawni dzieci z pierwszej klasy), zachowując zasady:

a/ jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi

b/ dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m

c/ dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)